دبستان دخترانه علمي همدان
اهداف و برنامه ها  

   اهداف کلان

  • *تربیت انسان های معتقد ، شایسته ، متعهد ، توانا برای عرصه های مختلف کشور.
  • *الگو سازی و ارائه مدل از یک مجموعه قرآنی  تربیتی ، آموزشی بر اساس قرآن و عترت.
  • *تربیت نیروهای متخصص در جهت نشر الگوی فوق.
  • *توانمند سازی پدران و مادران در راستای تعلیم و تربیت اسلامی.

 

     اهداف راهبردی

   * تقویت روحیه خداباوری ، خردگرایی و دوستدار ایران ، انسان و خانواده ، علم و هنر.

   *آموختن برای دانستن ، به کار بستن ، زیستن ، با هم زیستن.

   * تربیت شهروندانی قانون مدار ، مسئول ، متفکر ، پرسشگر ، سازنده ، دوست دار محیط زیست ، معتقد به تفکر جمعی و کار گروهی.

   *آموختن خود اتکایی ، مسئولیت پذیری، خلاقیت ، نوآوری ، کارآفرینی و مهارت های زندگی.